Ga direct naar hoofd-inhoud »

U bent momenteel op:

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBWINKEL DEN HAAG MARKETING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Webwinkel (zoals hieronder gedefinieerd) welke door Den Haag Marketing via haar Website (zoals hieronder gedefinieerd) wordt aangeboden.

Deze algemene voorwaarden worden u, voordat u een overeenkomst met Den Haag Marketing aangaat, op elektronische wijze ter beschikking gesteld zodat u ze kunt uitprinten en op eenvoudige wijze kunt opslaan op uw computer.
Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Indien u wel handelt in de uitoefening van uw beroep of bedrijf en Artikelen (zoals hieronder gedefinieerd) wenst te bestellen, dient u contact op te nemen met Den Haag Marketing. Indien u als ondernemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf toch via de Webwinkel Artikelen bestelt, behoudt Den Haag Marketing zich het recht voor de Overeenkomst te ontbinden dan wel om nadere en/of afwijkende voorwaarden aan de Overeenkomst te verbinden.

Artikel 1 Definities
In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.1 Artikelen; de producten die via de Webwinkel kunnen worden aangeschaft.
1.2 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die via de Webwinkel een Overeenkomst aangaat met Den Haag Marketing.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen u en Den Haag Marketing welke via de Website wordt gesloten;
1.5 Website: de website www.denhaag-shop.com waarop Den Haag Marketing de Webwinkel aanbiedt;
1.6 Webwinkel: het gedeelte van de Website waarop Den Haag Marketing de mogelijkheid biedt om artikelen aan te schaffen.

Artikel 2 Den Haag Marketing
2.1 De bedrijfsgegevens van de stichting Den Haag Marketing luiden als volgt:
- bezoekadres:  Grote Marktstraat 43 C, 2511 BH Den Haag
- internetadres: www.denhaag-shop.com
- e-mailadres: info@denhaag.com
- tel. nummer: 070-3618888
- KvK-nummer: 41155491
- BTW-nummer: NL 0097.10.863.B01

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Den Haag Marketing op de Website en op elke tot stand gekomen Overeenkomst. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
3.2 Den Haag Marketing is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele algemene voorwaarden worden tijdens het gebruik van de Webwinkel onder uw aandacht gebracht. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op voor de wijziging reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 Alle door Den Haag Marketing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Artikel zodat de Klant in staat is het aanbod op een goede wijze te beoordelen. Indien een aanbod een beperkte geldingduur heeft wordt dit op de Website vermeld.
4.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, binden Den Haag Marketing niet.
4.3 Een Overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van het aanbod en het voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden. Vervolgens zal Den Haag Marketing de totstandkoming van de Overeenkomst onverwijld langs elektronische weg aan de Klant bevestigen. Tot het moment van ontvangst van deze bevestiging, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst ontbinden.
4.4 De Klant staat er jegens Den Haag Marketing voor in dat de informatie die hij/zij bij het doen van de bestelling verstrekt compleet en juist is. De gegevens die de Klant verstrekt, zullen door Den Haag Marketing in overeenstemming met de Den Haag Marketing Privacy Policy worden verwerkt. Deze Privacy Policy kan op deze website worden geraadpleegd.
4.5 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij de Klant het tegendeel bewijst. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor zijn/haar risico, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 5 Gebruik Website en Webwinkel
5.1 De Klant aanvaardt dat de Website en de Webwinkel alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij/zij die aantreft op de Website en in de Webwinkel op het moment van gebruik (“as is”). Den Haag Marketing sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website en de Webwinkel.
5.2 Den Haag Marketing kan niet garanderen dat de Website en de Webwinkel te allen tijde bereikbaar zijn. Storingen in de Website en/of Webwinkel kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Den Haag Marketing is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of Webwinkel.
5.3 De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de Website en de Webwinkel gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen rekening van de Klant.

Artikel 6 Prijs en Betaling
6.1 Alle prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW.
6.2 Den Haag Marketing behoudt zich te allen tijd het recht voor om prijzen van Artikelen te verhogen of te verlagen. Dergelijke verhogingen of verlagingen hebben geen betrekking op Artikelen die reeds zijn aangeschaft maar nog niet zijn afgeleverd.
6.3 Betaling van de Artikelen vindt plaats op de wijze zoals op de Website en in de Webwinkel vermeld.
6.4 Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn voldoet, ontvangt u een aanmaning. In deze aanmaning is het verschuldigde bedrag verhoogd met administratiekosten alsmede wettelijke rente.
6.5 Indien de Klant tevens verzuimt om binnen de in de aanmaning vermelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag te voldoen, behoudt Den Haag Marketing zich het recht voor om de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval zullen de buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met deze incasso, ook op de Klant worden verhaald.
6.6 Alle door Den Haag Marketing geleverde Artikelen blijven eigendom van Den Haag Marketing of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde bedrag onder de Overeenkomst met betrekking tot die Artikelen volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

Artikel 7 Aflevering
7.1 Den Haag Marketing zal de door de Klant aangeschafte Artikelen afleveren op het door de Klant opgegeven adres.
7.2 Den Haag Marketing streeft er naar de Artikelen binnen dertig (30) dagen bij de Klant afgeleverd te hebben, maar kan dit niet garanderen. Overschrijding van deze dertig (30) dagen termijn brengt Den Haag Marketing dan ook niet in gebreke en is geen aanleiding tot ontbinding. Indien de aflevering langer dan (30) dagen duurt, zal Den Haag Marketing de Klant daarvan op de hoogte stellen.
7.3 Het risico ten aanzien van de afgeleverde Artikelen, bijvoorbeeld voor beschadiging en/of vermissing, gaat op het moment van aflevering op de Klant over.
7.4 Als de Klant niet de noodzakelijke medewerking verleent of anderszins aflevering belet, gaat het risico ten aanzien van de Artikelen op de Klant over. Dit is slechts anders wanneer de oorzaak van verhindering van aflevering niet aan de Klant kan worden toegerekend.
7.5 Indien nakoming onmogelijk is omdat de gekochte Artikelen niet beschikbaar zijn, stelt Den Haag Marketing de Klant hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. Het door de Klant betaalde totaalbedrag wordt in ieder geval binnen dertig (30) dagen terug gestort.

Artikel 8 Conformiteit
8.1 Den Haag Marketing staat er voor in dat de afgeleverde Artikelen beantwoorden aan de Overeenkomst alsmede de dwingend-rechtelijk voorschriften die op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst ten aanzien van de Artikelen gelden.
8.2 Mochten de gekochte Artikelen onverhoopt niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan kan de Klant aanspraak maken op correcte nakoming, indien hij/zij Den Haag Marketing binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek daarvan op de hoogte stelt.
8.3 Correcte nakoming door Den Haag Marketing geschiedt kosteloos en binnen een redelijke termijn. Correcte nakoming voorziet in aflevering van Artikelen voorzover de Artikelen en/of onderdelen daarvan ontbreken, en herstel of vervanging voorzover dit niet onmogelijk is of van Den Haag Marketing niet gevergd kan worden. Indien Den Haag Marketing niet binnen een redelijke termijn de gekochte Artikelen heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Den Haag Marketing zal de redelijke kosten van die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
8.4 Een beroep op het niet voldoen van het Artikel aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer het gebrek de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, of wanneer de aard van de gekochte Artikelen of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 9 Herroepingstermijn
9.1 Gedurende zeven (7) werkdagen na aflevering van het gekochte Artikel, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos te ontbinden.
9.2 Indien de Klant reeds een betaling heeft verricht zal Den Haag Marketing dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontbinding, aan u terugstorten.
9.3 Den Haag Marketing zal voor de ontbinding zoals bedoeld in dit artikel geen kosten in rekening brengen. De kosten van terugzending komen wel voor uw rekening.
9.4 Gedurende de periode van zeven (7) dagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking waarin deze is geleverd. Uitpakken en gebruiken van het Artikel is alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of de Klant het Artikel wenst te houden. De Klant is dan ook gehouden om het Artikel, voor zover mogelijk, in originele staat en verpakking aan Den Haag Marketing te retourneren. Indien de Klant zich niet houdt aan hetgeen in dit artikel 9.4 is bepaald, behoudt Den Haag Marketing zich het recht voor om, in afwijking van artikel 9.3, kosten in rekening te brengen.
9.5 De in artikel 9.1 opgenomen herroepingstermijn geldt niet voor Artikelen die:
i) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
ii) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
iii) door hun aard niet kunnen worden terug gezonden;
iv) snel bederven of verouderen;
v) qua prijs gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop Den Haag Marketing geen invloed heeft:
vi) bestaan uit kranten of tijdschriften; en
vii) bestaan uit audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Den Haag Marketing is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
10.2 Den Haag Marketing is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Artikelen, tenzij dwingend recht een dergelijke beperking van aansprakelijkheid niet toestaat.
10.3 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Den Haag Marketing jegens de Klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot hoogte van het door de Klant aan Den haag Marketing betaalde bedrag.
10.4 De beperking van de schade zoals vermeld in dit artikel 10 is niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Den Haag Marketing zelf (“eigen handelen”) of haar leidinggevende medewerkers.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Den Haag Marketing is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder Overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, alsmede iedere situatie waarop Den Haag Marketing feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
11.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, hebben Den Haag Marketing en u beiden het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te worden jegens elkaar.

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten
12.1 Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enige Intellectuele Eigendomsrechten van Den Haag Marketing aan de Klant.

Artikel 13 Overige bepalingen
13.1 Behoudens aanvullende voorwaarden, bevatten deze algemene voorwaarden de hele Overeenkomst. Tenzij Den Haag Marketing deze schriftelijk heeft bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.
13.2 Indien Den Haag Marketing één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht om dit op een later tijdstip alsnog te doen.
13.3 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op het gebruik van de Website en deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die hiermee verband houden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15 Contact
15.1 Voor vragen, opmerkingen en klachten, kan de Klant contact met ons opnemen op het volgende adres:

Bezoekadres:
Den Haag Marketing
Grote Marktstraat 43 C
2511 EM Den Haag

Postadres:
Den Haag Marketing
Postbus 85456
2508 CD Den Haag

Contact:
Tel.: (+31) (0)70 3618888
Fax: (+31) (0)70 3615459
E-mail: info@denhaag.com

Website: www.denhaagmarketing.com
 

winkelwagen Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Veilig betalen met